Terschellinger Ondernemersfonds

Ondernemersfonds

Huidige stand van zaken Ondernemersfonds & Marketingfonds

Na het nodige onderzoek, vergaderingen, advies, rapportage en uiteindelijke goedkeuring van de Raad in december 2017 is het Ondernemersfonds een feit en zijn we nu in een volgende fase beland. Het Ondernemersfonds op zijn beurt richt nu een Marketingfonds op voor eilandbrede marketing en promotie. Hoe zit het precies? 

Stand van zaken oktober 2018 

Terschellinger Ondernemersfonds (TOF): het ondernemersfonds beheert het geld dat geïnd wordt door de gemeente bij bezitters van onroerend goed(niet wonen). Zoals bekend dragen de eigenaren via een opslag van de WOZ bij aan dit fonds. Het fonds wordt geleid door een onafhankelijk bestuur op basis van statuten. De komende drie jaar besteedt het fonds het geld aan eilandbrede marketing en promotie. De uitvoering hiervan zal liggen bij het nog op te richten Terschellinger Marketingfonds.

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF). Het marketingfonds wordt opgericht in opdracht van het ondernemersfonds en heeft als doel het (doen) uitvoeren van eilandbrede marketing en promotie. Naast de bijdragen vanuit het Ondernemersfonds verwacht dit fonds ook bijdragen van derden, zijnde Staatsbosbeheer, Gemeente Terschelling, Rederij Doeksen etc. 

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF) wordt na oprichting geleid door een onafhankelijk bestuur op basis van statuten. Het bestuur van TOF zal ondermeer tot taak hebben,  toezicht en controle op dit fonds (TMF). Het bestuur van TMF geeft uitvoering aan een z.g. Marketingopdracht. Aan deze Marketingopdracht wordt nu onder begeleiding van het bureau Sherpa Stories, Isabel Mosk, door de werkgroep Terschellinger Marketingfonds gewerkt.

De werkgroep Terschellinger Marketingfonds werkt dus in beginsel mee aan de opdracht van het Ondernemersfonds Terschelling. Deze werkgroep bestaat sinds 16 januari 2018, hierin hebben zitting vertegenwoordigers van Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV), Natuurlijk Oosterend (NO), Vereniging Aangenaam West (VAW), Stichting Actief Midsland (SAM), horeca, logieverstrekkers, Terschellinger Campinghouders Vereniging (TCV), Rederij Doeksen en Staatsbosbeheer. Na oprichting van het Terschellinger Marketingfonds zal deze werkgroep wijzigen in een klankbordgroep.

Fasering/Planning oktober 2018 in beeld

Bovenstaande is een beknopte weergave van de stand zaken. Heeft u vragen neem gerust contact op met uw ondernemersvereniging(TOV) via info@tov-online.nl. Wij zullen als TOV trachten uw vragen te behandelen en indien nog door te spelen naar de werkgroep TMF. Veelgestelde vragen plus antwoorden vindt u hier

Begeleidende brief 2 B&W 15 augustus 2017

Rapport Ondernemersfonds Terschelling 18 augustus 2017

Convenant Gemeente Terschelling

Samenstelling Klanbordgroep Leden klankbordgroep Terschellinger Marketingfonds

Samenstelling Bestuur TOF bestuur

Samenstelling Bestuur TMF (in oprichting)

Organogram