Veelgestelde Vragen

Is alle informatie over TOF beschikbaar?

Ja, op deze website is de meest recente informatie beschikbaar. Bij specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met het TOF bestuur via info@terschellinger-ondernemersfonds.nl

Waarom een Ondernemersfonds?

Het achterliggende idee is om collectief acties te kunnen ontplooien voor het gehele eiland. De eerst 3 jaar zal alleen gericht zijn op de marketing en promotie van het eiland. Door het instellen van een ondernemersfonds dragen ook automatisch huidige ‘freeriders’ (mensen die niet mee betaalden aan marketing en promotie en er wel van profiteerden) bij.

Waarom een werkgroep?

In opdracht van de Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV) had werkgroep 1 tot taak om te onderzoeken of een Ondernemersfonds haalbaar was op Terschelling en al het voorwerk te doen om daadwerkelijk te komen tot het oprichten van het fonds. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van alle belanghebbenden en heeft veel tijd en energie gestoken in het in alle stadia overleggen met de achterban van de belanghebbenden. Werkgroep 2 is ingesteld om in opdracht van het Ondernemersfonds, de marketing opdracht daadwerkelijk vorm te geven.
Nu de opdracht verstrekt is aan Sherpa’s Stories zal de werkgroep doorgaan als klankbordgroep.

Wie heeft beslist of het Ondernemersfonds er uiteindelijk/daadwerkelijk komt?

Uiteindelijk heeft de Gemeenteraad van Terschelling de voorstellen gevolgd en eind 2017 besloten tot de oprichting van het ondernemersfonds. In de maanden voorafgaand aan dit besluit hebben alle belanghebbenden input kunnen leveren via hun branche vertegenwoordiging TOV - TCV en werkgroep 1 en 2 waarna de raad akkoord ging en mocht rekenen op een breed gedragen draagvlak.

Zal er nog gestemd worden door de ondernemers?

Nee. Het onafhankelijk bestuur van de opgerichte Stichting TOF bestuurt het fonds conform statuten en criteria. Het bestuur zal belanghebbenden blijvend consulteren over de besteding van de gelden.

Wie zullen meebetalen aan Ondernemersfonds?

Eigenaren van niet-woningen. Helaas vallen eigenaren van zomerhuisjes niet meer onder deze regeling. Het TOF zal wel trachten dit te regelen voor de toekomst.

Waar zullen de geïnde gelden voor gebruikt worden?

Gedurende de eerste drie jaar worden de gelden voornamelijk gebruikt voor collectieve marketing en promotie van Terschelling.

Kan er niet iets anders bedacht worden om geld voor marketing & promotie te vergaren?

Ja natuurlijk zijn er legio mogelijkheden. Echter, in het verleden is er al op zeer veel manieren getracht marketing & promotiegelden te generen, met veel moeite lukte dit maar het waren steeds dezelfde ondernemers/ partijen die aan het verzoek tot bijdrage voldeden. Dit is niet meer van deze tijd. De oprichting van een Ondernemersfonds is een logische stap en zal tevens free-riden voorkomen.

Hoe hoog is OZB opslag/heffing op de panden niet-wonen?

€ 80,- per €100.000,-WOZ waarde.

Wat is het totale bedrag aan WOZ van niet-woningen op Terschelling?

Door wijziging wetgeving is hier op dit moment geen antwoord op te geven. Indicatief is dit ca. €148.000,-- waarna we er van uit gaan dat ook Staatsbosbeheer, Rederij Doeksen en Gemeente een bijdrage gaan leveren. Staatsbosbeheer heeft reeds een toezegging gedaan.

Wat is de onderverdeling van de opslag WOZ waarde?

Verdeling is 55% (of € 44,- per € 100.000 waarde) voor OZB Eigenaar niet-woning, en 45% (of € 36,- per € 100.000) voor OZB Gebruiker niet-woning.

Ik draag al bij aan de TOV en het VVV en de plaatselijke verenigingen VAW en SAM. Nu moet ik weer betalen, waarom?

In totaal genereren deze partijen te weinig gelden voor collectieve marketing & promotie voor het gehele eiland. Bovendien is het draagvlak van deze partijen versnipperd. Het TOF wordt breed gedragen en zal in ons aller belang de marketing en promotie van het eiland doen uitvoeren.

SET Hoe moet ik deze partij zien?

SET is mede organisator/financier van evenementen en doet verder niets aan collectieve promotie van het eiland.

VVV betaalt de marketing & promotie dus waarom dan nu een ondernemersfonds opzetten?

Het VVV voert op kleine schaal promotie activiteiten uit. De bedoeling van het Terschelling Marketing Fonds is de strategische destinatie marketing voor de nabije toekomst op te zetten.

Het is toch de taak van een VVV om marketing & promotie te doen voor Terschelling?

Iedere partij die de juiste mensen en middelen ter beschikking heeft kan de marketing en promotie van het eiland op zich nemen. Voor de komende drie jaar is de keuze gevallen op Sherpa’s Stories. De klankbordgroep heeft voorafgaand het verstrekken van de opdracht aangegeven dat ze graag samenwerking willen zien met het huidige VVV. Overleg is reeds gaande met de huidige directeur.

Is er voor het opzetten van een ondernemersfonds een proefperiode afgesproken?

In eerste instantie is er drie jaar afgesproken, met een evaluatie in het derde jaar.

Welke bijdrage verwacht de Gemeente Terschelling uit het TOF?

De Gemeente verwacht dat zij ook een bedrag gaan ontvangen uit dit fonds. Dit betreft alleen een bijdrage voor de zomer-bewaking en wel voor dat deel waar binnen de politiek in het verleden afspraken heeft gemaakt (50% van € 30.000).

Gaan agrariërs meebetalen?

Werkgroep 1 heeft steeds gesteld dat het logisch is dat boeren die ook een recreatieve tak binnen hun bedrijf hebben mee betalen. Hierbij heeft meegespeeld de vraag: waarom zou een boer niet hoeven te betalen? Kleine detaillisten of horecaondernemers moeten immers ook betalen. Boeren zonder neveninkomsten gaan ook betalen maar kunnen retributie aanvragen bij het TOF. Aanvraagformulier met toelichting is te vinden op onze site.

Ik wil niet meedoen in het collectief, kan dat?

Dat kan niet als u eigenaar bent van een pand met de bestemming niet-wonen. Ieder pand waar een WOZ aanslag voor niet-wonen op zit krijgt de aanslag cq. de opslag. Alleen de boeren zijn uitgezonderd, voor alle andere eigenaren is de WOZ opslag/bijdrage wettelijk geregeld waarin bezwaar maken weinig zin heeft.

Bezwaar maken tegen aanslag hoe werkt dit?

Net als bij een normaal bezwaar bij een WOZ aanslag, tegen de hoogte van de WOZ waarde maakt u bezwaar bij de Gemeente. Voor opslag/ bijdrage TOF kunt u het retributie formulier invullen op onze site.

Mijn onderneming is opgeheven moet ik dan toch betalen?

Dit hangt er vanaf hoe dit pand geregistreerd staat.

Is het dan logisch om mijn lidmaatschap TOV nu op te zeggen?

Nee, de taak van de TOV gaat veel verder dan alleen oprichting van het ondernemersfonds (zie: www.tov-online.nl) Het ondernemersfonds is opgezet om de krachten te bundelen op een heel specifiek gebied. In lijn met de oprichting van het ondernemersfonds heeft TOV het lidmaatschap verlaagd naar € 150,- per jaar. De TOV inde namelijk via de contributie, gelden voor marketing en promotie van het eiland. Dat loopt nu voortaan via het ondernemersfonds.

Zal er volgens begroting gewerkt worden?

Ja, de opgerichte Stichting Terschellinger Ondernemersfonds werkt per jaar met een budget.

Ondernemersfonds: Wie zitten daar in?

Het Terschellinger Ondernemersfonds kent een bestuur.

Werkt het nog op te richten fonds volgens bepaalde criteria?

Ja, hierin heeft Aart van Bochove geadviseerd.

Laatst bijgewerkt: oktober 2018

Wijzigingen voorbehouden.